Kruwichuta @Science

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

● ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

                                           นิทานเรื่องงูกับกบ

                                 

                                ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต                                                            

             ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต มีความสัมพันธ์กัน 6 ลักษณะ

1. ภาวะการล่าเหยื่อ   

                        ตัวอย่าง                  

2. ภาวะปรสิต

                         ตัวอย่าง

3. ภาวะอิงอาศัย                 

                         ตัวอย่าง

4. ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน

                          ตัวอย่าง

5. ภาวะพึ่งพากัน

                          ตัวอย่าง

6. ภาวะผู้ย่อยสลายอินทรียสาร

                          ตัวอย่าง

คำถามสรุปท้ายกิจกรรม

                  -ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีกี่ลักษณะ  มีลักษณะใดบ้าง

                  -ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต มีความสำคัญอย่างไร

                  -ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกัน นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ใบงานความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

ใบงานความสัมพันธ์อันน่าประทับใจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s