Kruwichuta @Science

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

● ทรัพยากรธรรมชาติ

                     ทรัพยากรธรรมชาติ   (Natural Resources

  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถนำทรัพยากร                       เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในรูปลักษณ์ต่างๆ ได้      

                       ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์   คลิกที่นี่

                                              ป่าไม้และสัตว์ป่า

                                                   ดินและน้ำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s