Kruwichuta @Science

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับเรา

Blog นี้สร้างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มุ่งให้ผู้เรียนได้มีบทบาท  และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น   ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือกระทำ   ปฏิบัติ  แก้ปัญหา  หรือ   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยเรียนตามความสนใจความสามารถของตนเอง นำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้   ตลอดจนผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง  และรู้สึกมีความสุข สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

                         

This slideshow requires JavaScript.

                                                         เรือจ้าง  สร้างศิษย์

                               เป็นเรือจ้าง สร้างสิ่งรู้ สู่ศิษย์รัก                  เหนื่อยหน่ายหนัก  สักเพียงไหน  ใจไม่ท้อ
                               ขอแค่เพียง  ศิษย์น้อย  คอยเติมต่อ            ความรู้ก่อ  ช่อใบ  ให้สวยงาม

                               จากเมล็ด  เม็ดน้อย  ค่อยๆโต                     ใบผลิโผ่  จากต้นกล้า  น่าเกรงขาม
                               จวบจนออก  ดอกใบ  ให้สวยงาม                สมเหมือนตาม  ความตั้งใจ  ครูให้เธอ

                               เป็นเรืองจ้าง  ลำเก่า  เฒ่าชรา                     ส่งศิษย์มา  ถึงฝัง  ดั่งเสนอ
                               ต่อจากนี้  ทางไกล  ที่ได้เจอ                        ขอให้เธอ  ฟันฝ่า  คว้าถึงชัย

                                                        ครูวิชชุตา จงรักษ์   

                                                    ครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s