Kruwichuta @Science

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ภาวะพึ่งพากัน

ภาวะพึ่งพากัน (+,+)

           เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน

           แต่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป  ถ้าแยกกันอยู่จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

           เช่น รากับสาหร่าย(ไลเคน) , โปรโตซัวในลำไส้ปลวก

 

 รากับสาหร่าย ( ไลเคน )

สาหร่ายมีสีเขียวสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่ราไม่มีสีเขียวจึงสร้างอาหารเองไม่ได้

ต้องอาศัยอาหารที่สาหร่ายสร้างขึ้น ขณะเดียวกันสาหร่ายก็ได้ความชื้นและแร่ธาตุจากรา

 

 


โปรโตซัวในลำไส้ปลวก

โปรโตซัวช่วยในการย่อย จนทำให้ปลวกสามารถกินไม้ได้

และโปรโตรซัวก็ได้รับสารอาหารจากการย่อยสลายเซลลูโลสด้วย

หนึ่งความคิดบน “ภาวะพึ่งพากัน

  1. มีเยอะกว่านี้อีกได้ไหม

  2. อยากได้เยอะกว่านี้ๆๆ จะมีการบ้านส่งไหมนิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.